สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
ประธาน ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจของ บจก. เพซท์ - คอน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่ปี 1982 เป็นต้นมา  เรายังคงยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพ  รวมทั้งยืนหยัดในการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากร หลักขององค์กร เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ ยังคงมีพันธกิจ  ในการขยายตัวภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และเน้นการสร้างศักยภาพด้านการบริการที่ดีต่อลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยังคงมีพันธกิจในการขยายตัว ภายใต้การเติบโต และเน้นการสร้างศักยภาพด้านการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการให้บริการที่เร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯแล้ว บริษัทฯยังได้เพิ่มสาขาตามเขตปริมณฑล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอาคารและบ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้น  ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว  นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯยังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศัยภาพบุคคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้การสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA) ซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ และได้รับเกียรติให้เป็นนายกสมาคมฯคนแรกของประเทศไทย โดยได้ดำรงตำแหน่งถึงสองสมัยในปี 1986 และปี 1987
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ  ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่าน พันธมิตรทางการค้า ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

อภิชัย  เกียรติถาวรเจริญ
กรรมการผู้อำนวยการ

อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ปี2529 และ 2530

ถัดไป >  

 

 

CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.