สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 

รายชื่อบางส่วนที่ใช้บริการของบริษัท

สถานที่ราชการและสถานฑูต

1. สถานทูตสหรัฐอเมริกา
2. สถานทูตพม่า
3. สถานทูตบรูไน
4. สถานทูตมาเลเซีย
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. กรมการพลังงานทหาร
7. สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
8. สำนักงาน ป.ป.ป.
9. กรมการพลังงานทหาร
10.  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
11.  สำนักงาน ป.ป.ป.
12.  สำนักงานงบประมาณ
13.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14.  สถานสงเคราะห์หญิง ธัญบุรี
15. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
16. ไปรษณีย์คลองจั่น ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลขคลองจั่น
17. อาคารสำนักงบประมาณ
18. สถานสงเคราะห์หญิง ธัญญบุรี
19. อาคารภาควิชากายวิภาคศาสตร์
20. สโมสรนายทหารอากาศ ดอนเมือง
21. ปลัดบัญชีทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด      
22. สำนักงานอนามัย
23. สโมสรกรมศุลกากรสถานศึกษา
1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.  โรงเรียนราชินี
4.  โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
5.  โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
6. 

โรงเรียน สาธิตมัธยมราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมถ์

7.  โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา
8.  โรงเรียนสวนบัว
9.  โรงเรียนวัดปากบ่อ
10. โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ 
11. โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย  
12. โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ 
13. โรงเรียนภักดีวิทยา 
14. โรงเรียนสาธิตมัธยมราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
15. โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา
16. โรงเรียนสวนบัว
17. โรงเรียนวัดปากบ่อ
18. หาวิทยาลัย มหิดล
19. โรงเรียนตำรวจภูธร 9 ยะลา


โรงพยาบาล
1.  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
2.  โรงพยาบาลพระรามเก้า
3.  โรงพยาบาลวิภาวดี
4.  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
5.  ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
6.  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
7.  อาคารนิรนาม สภากาชาดไทย
8.  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. โรงพยาบาล ศิริราช 
10. โรงพยาบาล วิภาวดี 
11. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
12. โรงพยาบาล พระรามเก้า   
 
ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.